صفحه اصلی / برق ساختمان / سیستم مدیریت ساختمان BMS

سیستم مدیریت ساختمان BMS

مقدمه:

سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان با بھکارگیری از آخرین تکنولوژی ھا در صدد آن است که شرایطی ایده آل، ھمراه با مصرف بھینه انرژی در ساختمانھا پدید آورد.
این سیستم ھا ضمن کنترل بخشھای مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائه سرویس ھای ھمزمان، سبب بھینه سازی مصرف انرژی ، سطح کارایی و بھره وری سیستم ھا و امکانات موجود در ساختمان میشود. کنترل و دسترسی به سیستم با استفاده از نرم افزارھای مربوطه از ھر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از طریق اینترنت مقدور میباشد.

ھم اکنون نیمی از ساختمانھای بالای ده ھزار متر مربع در سطح کشور آمریکا که در آنھا از انواع سیستم ھای BMSاستفاده شده است، چیزی بالغ بر ۱۰درصد کل انرژی
مصرفی در ساختمانھای بالای ده ھزار متر مربع را صرفھ جویی میکنند. در صورتیکه که استانداردھای بین المللی در کلیھ پروسه ھای نیازسنجی، طراحی، نظارت و اجرای سیستم رعایت شده و در طول بھره برداری از سیستم آموزشھای بومی لازم در اختیار بھره برداران و گروه نت ساختمان قرار گیرد، میتوان به میزان مورد انتظار باعث ایجاد کاھش در مصرف انرژی گردید.

سیستم مدیریت ساختمان BMS

مزایای بھره گیری ازBMS

مھمترین ھدف مدیریت ھوشمند ساختمان بھره گیری از کاھش مصارف انرژی و مزایای اقتصادی و ایجاد محیط امن و راحت برای ساکنین می باشد.
عموم مزایا م نتایج بھره برداری از BMSعبارتند از :

۱_ ایجاد محیطی مطلوب برای اشخاص موجود در ساختمان.
۲_افزایش عمر تجھیزات بکار برده شده در ساختمان و استفاده بھینھ از آنھا .

۳_ ارائه سیستم کنترلی روی فرمان ھا و ھمچنین قابلیت برنامه ریزی زمانی برای عملکرد مطلوب بر روی آنھا.
۴_کاھش ھزینھھای مربوط بھ نگھداری و تعمیرات تجھیزات.
۵_ صرفه جویی در مصارف انرژی و استفاده مفید از آنھا.

۶_عدم نیاز بھ نیروی انسانی و پیمانکار دائمی برای ساختمان.
۷_ امکان مانیتورینگ و کنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یک ،PCموبایل یا اینترنت.
۸_تمام تجھیزات مرتبط شده با یکدیگر بصورت ھماھنگ کار کرده و امکان بروز مشکلات ناشی از عدم ھماھنگی بین تجھیزات را از بین می رود.
۹_امکان گرفتن گزارشھای آماری،کنترل و نظارت بر روی تجھیزات و مصرف و عملکرد آنھا

سیستم مدیریت ساختمان BMS
دانلود با لینک مستقیم

اطلاعات فایل:

اطلاعات فایل:

حجم فایل:۳۲۶KB

تعداد صفحات:۲۹

زبان:فارسی

فرمت فایل:pdf

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

x

این مطلب را نیز بخوانید

نیروگاه های بادی و شناسائی انرژی باد

مقدمه: در بسیاری از مراجع آمده است که در استانهای شرقی ایران ...