صفحه اصلی / آرشیو تگها: "مساحت تحت پوشش پوست"

آرشیو تگها: "مساحت تحت پوشش پوست"

زمین کردن پست ها

مقدمه: مفهوم زمین کردن یعنی اتصال به توده کلی زمین، در سیستمهای الکتریکی استفاده از سیستم زمین در همه جا مشهود است به طوریکه از ژنراتورها گرفته تا وسایل ساده برقی همه جا اتصال به زمین داده می شود. هدف ...

ادامه متن »