صفحه اصلی / آرشیو تگها: "شبكه هوشمند"

آرشیو تگها: "شبكه هوشمند"

پخش بهینه بار در شبکه های توزیع

چکیده: شبکه هوشمند حاصل فعال شدن مصرفکنندگان در سیستم قدرت و ایفای نقش آنها در زمینه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت است. زیرساختهای ارتباطی، کنترلی و اندازهگیری به عنوان پل ارتباطی هوشمند،ارتباط دوسویهای را بین مصرفکنندگان و شبکه ...

ادامه متن »