صفحه اصلی / آرشیو تگها: "استانداردھا و پروتکلھای ارتباطي"

آرشیو تگها: "استانداردھا و پروتکلھای ارتباطي"

سیستم مدیریت ساختمان BMS

مقدمه: سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان با بھکارگیری از آخرین تکنولوژی ھا در صدد آن است که شرایطی ایده آل، ھمراه با مصرف بھینه انرژی در ساختمانھا پدید آورد. این سیستم ھا ضمن کنترل بخشھای مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی ...

ادامه متن »